Logo culemborgsecourant.nl

Vertraging project N233 Rijnbrug Rhenen/Kesteren

Vertraging project N233 Rijnbrug Rhenen Het project verbreding Rijnbrug (Rhenen/Kesteren) loopt vertraging op. Beide provincies hebben besloten om een pas op de plaats te maken. Ze willen wachten met het verder brengen van de ruimtelijke plannen in verband met mogelijke onduidelijkheid over het berekenen van de stikstofuitstoot bij wegen. 

Regio - Dit heeft tot gevolg dat het opstellen van een inpassingsplan waarschijnlijk vertraging oploopt en de nieuwe Rijnbrug waarschijnlijk niet in 2025 gereed is. De onduidelijkheid heeft te maken met tussenuitspraak van de Raad van State over het berekenen van de stikstofuitstoot voor het project ViaA15. Het ministerie heeft een half jaar de tijd om een nadere onderbouwing aan te leveren.

Voorbereiden Provinciaal Inpassingsplan

Het project Rijnbrug is een gezamenlijk project van de provincies Gelderland en Utrecht. Beide provincies hebben in 2018 het groene licht gegeven en budget beschikbaar gesteld. Om de verbreding juridisch en planologisch mogelijk te maken stellen beide provincies een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op. Daarvoor zijn inmiddels diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van lucht, stikstof, geluid, waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en archeologie. Deze onderzoeken dienen ook als basis voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen.

Wet natuurbescherming

Een van die vergunningen betreft de Wet natuurbescherming (Wnb). Uit onderzoek is gebleken dat er bij verbreding een toename is van stikstofneerslag op de nabijgelegen Natura2000-gebieden Binnenveld en Rijntakken. Op dit moment bekijken we of we deze toename voor het project kunnen beperken en of de door ons gebruikte en voorgeschreven rekenmethode voldoende onderbouwd is . Dit mede vanwege een recente uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit ViA15 van het Ministerie IenW. Kern van die uitspraak is dat de manier van berekenen van de stikstofneerslag niet voldoende onderbouwd is. Het is nog niet duidelijk wanneer de provincies met de procedure voor het PIP verder kunnen. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden