Logo culemborgsecourant.nl

Gezondheidszorg Rivierenland in kaart

In de regio Rivierenland heeft zorgverzekeraar Menzis met lokale zorgorganisaties, huisartsen, gemeenten en patiëntenverenigingen een regiobeeld vastgesteld. 

Regio - Het regiobeeld geeft een overzicht van de ontwikkeling van de zorgvraag en het zorgaanbod in de komende 10 jaar. Regionale samenwerking en meer aandacht voor preventie is nodig om het huidige niveau van zorg en gezondheid ook in de toekomst te behouden. 

 Rivierenland

Rivierenland heeft ten opzichte van de rest van Nederland meer jonge inwoners en minder 80-plussers. Er is sprake van een relatief hoog zorggebruik, met name van de ziekenhuiszorg. Het algehele opleidingsniveau ligt lager dan gemiddeld in Nederland en ook de mate van zelfredzaamheid is minder in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren met 33% toe en het aantal inwoners onder de 65 jaar neemt af met 5%. Dit betekent dat de vergrijzing harder toeneemt dan gemiddeld in Nederland en heeft als gevolg dat het aantal inwoners met dementie en chronische aandoeningen als artrose, beroerte en hart- en vaatziekten sterker groeit.

Ontwikkeling zorgaanbod

Het potentieel aan mantelzorgers neemt in de regio met bijna een derde af, maar is in 2030 nog relatief gunstig ten opzichte van gemiddeld in Nederland. Het aantal zorgverleners neemt tot 2030 met naar verwachting af met ongeveer 3%. Dit betekent 600 zorgverleners minder op een totaal van 16.000 in 2030. Naar verwachting zullen de grootste tekorten ontstaan bij de specialisten Ouderenzorg, GGZ en verpleging. Op het gebied van huisartsenzorg is de prognose iets minder goed te voorspellen. De beschikbare cijfers betreffen heel Zuid West Gelderland, inclusief Nijmegen en laten zien dat er voldoende huisartsen in de regio zijn. Huisartsen in Rivierenland houden echter rekening met een tekort. Marcel Knijnenburg, voorzitter Zorggroep Gelders Rivierenland: “Om onze inwoners te kunnen blijven voorzien van goede eerstelijnszorg moeten we enerzijds kijken hoe we de zorg met andere vormen van zorgverlening in kunnen richten. En anderzijds naar betere samenwerking met het sociaal domein en zorgen dat er ook zaken van het bord van de huisarts verdwijnen.”

Samenwerking in de regio

Marc Hendriks, voorzitter Raad van bestuur Ziekenhuis Rivierenland en tevens voorzitter van het overleg tussen Huisartsen, VVT, ZRT en Menzis*: “Samenwerking tussen de verschillende domeinen is essentieel om de stijgende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. De verschillen in de regio zijn soms groot (Tiel en Buren zijn bijna uitersten). En met uitdagingen als laaggeletterdheid, met name een probleem in Tiel, en het wegtrekken van de jongeren door het ontbreken van een HBO of universiteit maakt dat we echt verder moeten kijken dan ons eigen terrein. De oplossingen liggen niet alleen binnen de zorg. We moeten als zorgpartners samen met Menzis en het sociaal maatschappelijk domein gezamenlijk en in breed verband werken aan betere zelfzorg, preventie en veerkracht voor de inwoners van de toekomst.

Van regiobeeld naar regiovisie

Het regiobeeld is het vertrekpunt voor alle betrokken partijen om te komen tot een regiovisie. Stanley Alards, manager Zorg regio Midden & West bij Menzis: “Het regiobeeld maakt de urgentie duidelijk om met elkaar de zorg anders in te gaan richten. De volgende stap is nu om te komen tot een regiovisie: hoe gaan we concreet inzetten op leefstijlverbetering, digitalisering en innovatie, zodat inwoners meer invloed krijgen op hun gezondheid? Wanneer we nu keuzes maken voor een gezonde leefstijl en het versterken van leefkracht, plukken we daar over 20 jaar de vruchten van. Als zorgpartijen moeten we ons blijven afvragen of onze zorg slimmer en beter kan. Zodat de zorg bereikbaar en betaalbaar is; voor alle inwoners in de regio Rivierenland.”

* Voorzittersoverleg: Regionale afstemmingsoverleg tussen Ziekenhuis Rivierenland, Zorggroep Gelderse Rivierenland, ECT Tiel en Coöperatie van huisartsen en Menzis. Per 2019 maken ook Santé, Zorgcentrum de Betuwe en SZR deel uit van dit afstemmingsoverleg.

Menzis

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden